O KIRZ

Pobierz kwartalnik

KIRZ jest ośrodkiem naukowo-badawczym oraz autoryzacyjnym zajmującym się wspieraniem rozwoju elektronicznego znakowania zwierząt oraz ujednoliceniem kwestii rejestracji zwierząt poddanych zabiegowi znakowania. KIRZ ustanawia zasady, standardy oraz konkretne wytyczne dla celów identyfikacji zwierząt oraz zajmuje się publikowaniem wyników prowadzonych badań. Wraz z innymi  organizacjami międzynarodowymi uzgadnia i wprowadza w życie wszystkie wytyczne, mające na celu zwiększenie poziomu edukacji oraz standaryzuje kwestie elektronicznej identyfikacji i rejestracji zwierząt.  

Celem działania Instytutu jest dostarczanie mieszkańcom Polski i innych regionów Europy możliwie jak najbardziej precyzyjnych i rzetelnych opinii prawnych, oraz interpretacji międzynarodowych i krajowych aktów prawnych na temat znakowania zwierząt. Ponadto zajmuje się opracowywaniem  ocen stanu technicznego i jakościowego produktów do znakowania zwierząt w Polsce. Do zadań Instytutu należy również ocena zabezpieczeń baz danych i przechowywanych w nich danych osobowych właścicieli zwierząt. 
Pracownikami Instytutu są osoby z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktyczno-technicznym. Są to lekarze weterynarii, pracownicy naukowi oraz członkowie międzynarodowych komitetów i organizacji. Z naszych ekspertyz i wyników badań korzystają organy państwa, organy wykonawcze Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędy Miast i Gmin, lekarze weterynarii, schroniska dla bezdomnych zwierząt  i wiele innych jednostek administracji publicznej. Wyniki naszych badań i doświadczeń znalazły odbicie w szeregu publikacjach prasowych i telewizyjnych.  

Dzięki pracy Instytutu wprowadzono między innymi kod krajowy 616, utworzono CENTRALNĄ BAZĘ ZWIERZĄT oraz oceniono i certyfikowano producentów i dystrybutorów mikroczipów. Polska dzięki pracy Instytutu to jeden z niewielu krajów Europy, w którym ujednolicono kwestie znakowania zwierząt.  
Ponadto, osobny zespół programistyczny KIRZ, który odpowiedzialny jest za przygotowanie modeli rejestracyjnych i bazodanowych, stale pracuje nad rozwijaniem kodów źródłowych baz danych zwierząt. Zbierane, archiwizowane i przetwarzane przez nas dane są gwarantem wysokiej  jakości pracy podległych nam jednostek.